Finansiering med Klarna

Det här avtalet reglerar Klarnas kontokredit. För faktura med 1-3 månaders betaltid gäller villkoren vid köpetillfället samt vad som regleras i 4.3 i avtalet. Vid betalning med något av Klarnas delbetalningsalternativ träffas ett kreditavtal mellan Klarna Bank AB (publ) (”Klarna”) och dig som konsument. Genom detta kreditavtal erbjuds konsumenten ett kreditutrymme som kan användas vid flertalet tillfällen för att betala köp av varor och tjänster av butiker och under vissa förutsättningar för lån via överföring till konsumentens konto. Klarna ger konsumenten möjlighet att delbetala sina köp och lån genom månatliga inbetalningar samlade på en kontofaktura. För delbetalning gäller följande allmänna villkor. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation hittar du under villkor på www.klarna.se. Klarna behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt punkten 11 och gällande lag.

Allmänna kontovillkor

1. Parter

Parter i kreditavtalet är Kredittagaren och Kreditgivaren. Kredittagaren är personen som har ansökt om och beviljats en kredit (”Kredittagaren”). Kreditgivaren är Klarna Bank AB (publ), organisationsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Klarna nås på telefonnummer 08-120 120 10, via e-postadress [email protected], eller via webbformuläret på hemsidan www.klarna.se. Klarna är en kreditgivare vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla finansiella tjänster. Klarna står under Finansinspektionens tillsyn (Box 7821, 103 97 Stockholm).

2. Ansökan och accept

Köparen kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Klarna genom att välja något av de olika delbetalningsalternativen som erbjuds vid köp hos en butik eller genom att ansöka om ett lån i Klarnas kundportal.

Klarna gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas att betala i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker Klarna om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja betalningsåtagandet. Beviljande av kreditavtalet inklusive kreditutrymmet beslutas ensidigt av Klarna och varje kreditbeslut är giltigt i 24 timmar. Kreditavtalet skickas därefter till Kredittagaren.

3. Användning av Klarnas kontokredit

3.1 Detta kreditavtal är en kontokredit, vilket innebär att Klarna ger Kredittagaren ett kreditutrymme. Kreditutrymmet används för köp hos butiker och för konsumtionslån via överföring till konsumentens konto. Kreditutrymmet kan också användas för delbetalning av köp som ursprungligen har gjorts via faktura utfärdad av Klarna. Detta sker genom att Kredittagaren ansöker om delbetalning i Klarnas kundportal.

3.2 Klarna gör en ny kreditprövning för varje nytt köp eller lån som innebär att det beviljade kreditutrymmet utvidgas. Klarna har rätt att neka en konsument att ingå ett kreditavtal, eller Kredittagaren att utvidga sitt kreditutrymme om kreditprövningen visar att konsumenten/Kredittagaren saknar ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett sådant kreditåtagande, eller om Klarna misstänker missbruk. Klarna informerar konsumenten/Kredittagaren om anledningen till varför krediten har nekats.

3.3 Klarnas kreditavtal är personligt och får endast användas av Kredittagaren. Kredittagaren ska omedelbart underrätta Klarna vid misstanke om missbruk.

4. Kreditvillkor

Följande villkor gäller för det fall Kredittagaren har valt att betala med någon av Klarnas kreditprodukter.

4.1 Villkor för Fast delbetalning

Klarna erbjuder Kredittagaren särskilda fasta delbetalningsvillkor. De gäller när Kredittagaren vid köpetillfället eller i Klarnas kundportal vid delbetalning av en faktura eller vid ansökan av ett lån har valt att betala enligt en fastställd plan. Fast delbetalning gäller endast för det aktuella köpet eller lånet. Om Kredittagaren konverterar ett lån med fast delbetalning till flexibel delbetalning gäller villkoren enligt punkt 4.2.

Exempel på de olika fasta delbetalningsvillkoren som Klarna för närvarande erbjuder är följande:

delbetalningsvillkoren

De fasta delbetalningsvillkoren kan variera. De är alltid de vid köpet eller i Klarnas kundportal valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller för aktuellt köp eller lån. Krediträntan är fast.

4.2 Villkor för Flexibel delbetalning

Klarna erbjuder inte villkor för flexibel betalning i samband med att ett specifikt köp genomförs av Kredittagaren. Om Kredittagaren vid ett senare tillfälle skulle vilja betala en lägre månadskostnad än vad han/hon ursprungligen valt enligt exempelvis villkoren för fast delbetalning finns dock möjlighet att konvertera ett lån till villkor för flexibel delbetalning enligt villkoren nedan. Klarna rekommenderar att kunder betalar av sina lån så snabbt som möjligt för att minimera den totala kostnaden

Om Kredittagaren konverterar ett lån från fast delbetalning enligt punkt 4.1 till flexibel delbetalning, eller om Kredittagaren väljer att delbetala en faktura där han/hon tidigare valt att betala enligt villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid enligt punkt 4.3, gäller betalning enligt följande:

Betalningsvillkor

Effektiv ränta är 18,90%, baserat på ett exempel vid köp av varor om 10 000 kronor som avbetalas på 12 månader med konto-delbetalning. Din totalkostnad blir 10 969 kronor. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 914 kr, beräknat enligt konsumentverkets riktlinjer 2012-12-10. Räntan är rörlig och kan justeras i enlighet med punkt 4.4.

4.3 Villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid

Villkoren för faktura med 1-3 månaders betaltid, till exempel ”Köp nu, betala i februari” eller ”Köp nu, betala i juni” framgår, om det erbjuds, vid köpetillfället. För faktura med 1-3 månaders betaltid debiteras en avgift för förlängd betaltid enligt vad som anges vid köptillfället. Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Väljer du sedan att omvandla din faktura till delbetalning, så gäller villkoren för felxibel delbetalning under punkt 4.2.

4.4 Ändring av räntan och andra kostnader

Klarna får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Klarna eller andra kostnadsförändringar som Klarna inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Klarna är skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens fördel. Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som Klarna har för krediten. Dessa kostnader är för närvarande enbart kostnader för förlängd betaltid enligt punkt 4.3. Avgifterna ska betalas när åtgärden som kostnaden avser har blivit utförd. Klarna har när som helst under kredittiden rätt att besluta om en höjning av avgifterna i den mån Klarnas kostnader har ökat för den åtgärd som avgifterna avser att täcka.

5. Betalning

5.1 Klarna skickar varje månad ut en kontofaktura till Kredittagarens angivna e-mail, utom i det fall kredittagaren valt att få kontofakturan per post till folkbokföringsadress eller annan uppgiven adress. Av kontofakturan framgår hur stor skulden var vid föregående periods slut, gjorda inköp och inbetalningar under perioden, den kreditränta och de avgifter som tillkommit för perioden samt det belopp som Kredittagaren ska betala och vid vilket datum betalningen ska vara Klarna tillhanda. Av kontofakturan framgår beloppet som ska betalas för fullföljande av en eventuellt vald fast delbetalning (”Betala enligt villkor”), men även minimibeloppet som ska betalas enligt konto – betala i din egen takt (”Betala lägst”). Det exakta beloppet för varje månad framgår av aktuell kontofaktura, och minskar över tid. Räntan kapitaliseras.

5.2 Skulden minskar bara genom betalningar i enlighet med dessa villkor och påverkas inte av överenskommelser med butiken i efterhand. För det fall köparen framställer reklamationer eller annat ersättningsanspråk som grundar sig på den vara eller tjänst som är betald med Klarna bör Kredittagaren i första hand vända sig direkt till försäljningsstället. Klarna ansvarar dock enligt 29 § konsumentkreditlagen.

6. Misskötsel

Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och kan påverka framtida belåningar. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 200 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 50 kronor, och har du handlat för 200 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Överlämnas fordran för inkasso så tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp på grund av gravt eftersatt betalning.

7. Villkor för avtal och uppsägning

7.1 Kreditavtalet gäller för obestämd tid. Kredittagaren kan när som helst reglera hela den kvarvarande skulden och därefter avsluta sitt Kreditavtal genom att meddela Klarna utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Kredittagaren är dock skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Klarna kan säga upp avtalet med Kredittagaren skriftligen med 2 månaders uppsägningstid.

7.2 Klarna har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Klarna bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. b. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera kontofakturor, som förfallit till betalning vid olika tillfällen. c. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit. Vill Klarna få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då Klarna sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Klarna krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalt vad som förfallit. Har Kredittagaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte detta.

7.3 Klarna har även rätt att säga upp krediten i förtid för det fall Klarna inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bl.a. avseende löpande kundkännedom.

8. Meddelanden

Kredittagaren ansvarar för att omedelbart informera Klarna vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas.

Kredittagaren godkänner att Klarna skickar information via sms, e-post, brev, eller på det sätt som lagen kräver.

9. Överlåtelse

9.1 Klarna äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

9.2 Klarna äger därutöver rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta de fordringar som uppkommer under detta avtal, tillsammans med rätten till ränta på dessa och de avgifter som ska erläggas av Kredittagaren i förhållande till de överlåtna fordringarna. Om en överlåtelse sker kommer detta att meddelas i den kontofaktura som Kredittagaren erhåller eller i särskilt meddelande. Om inte Klarna eller förvärvaren meddelar annat kommer Klarna att fortsätta att administrera och i övrigt för förvärvarens räkning hantera de överlåtna fordringarna, ränta på dessa och avgifter. Detta innebär att överlåtna fordringar, samt ränta på dessa och avgifter, kommer att faktureras i en gemensam kontofaktura tillsammans med Klarnas egna fordringar på Kredittagaren.

9.3 Även om en fordring under avtalet överlåts av Klarna behåller Klarna i övrigt alla rättigheter och skyldigheter under avtalet. Förvärvaren av en fordring ska dock äga en självständig rätt att säga upp sin fordring på Kredittagaren i enlighet med punkt 7. Även om avtalet upphör att gälla mellan Klarna och Kredittagaren ska det dock i tillämpliga delar fortsätta att gälla för en överlåten fordring så länge denna är utestående. Om Klarna upphör att administrera överlåtna fordringar ska ändringar av avtalet till nackdel för förvärvaren av en fordring därefter kräva dennes medgivande.

9.4 En överlåtelse ökar inte Kredittagarens skyldighet att erlägga avgifter. Samtliga allmänna avgifter under detta avtal ska dock i första hand tillkomma förvärvaren av en fordring.

9.5 Varje användning av kontokrediten kommer att ge upphov till en ny skuld till Klarna, eller öka befintlig skuld till Klarna, även om Klarna dessförinnan helt eller delvis överlåtit sin fordring på Kredittagaren till annan part.

9.6 För det fall såväl Klarna som en förvärvare har fordringar på Kredittagaren ska de belopp som Kredittagaren erlägger under avtalet fördelas i följande ordning:

(a) för att täcka allmänna avgifter som har förfallit till betalning under avtalet;

(b) för återbetalning av, och betalning av räntor och avgifter i förhållande till, den användning av kontokrediten som Kredittagaren särskilt specificerat i samband med betalningen;

(c) för återbetalning av, och betalning av räntor och avgifter i förhållande till, andra användningar av kontokrediten, där tidigare användning ska prioriteras framför senare användning, upp till det minimibelopp som Kredittagaren enligt den senaste kontofakturan är skyldig att betala på respektive fordring eller därav samt det ytterligare belopp som har förfallit till betalning enligt punkt 7;

(d) för återbetalning av de användningar som måste återbetalas (eller i förhållande till vilka, räntor och avgifter måste betalas) för att Kredittagaren i enlighet med avtalet ska vara berättigad att behålla vissa särskilda förmåner; och därefter

(e) för återbetalning av andra användningar av kontokrediten, där tidigare användning ska prioriteras framför senare användning.

I förhållande till fordringar som bestrids av Kredittagaren kommer dock inga betalningar att fördelas förrän tvisten har blivit löst.

9.8 Klarnas eller en eventuell förvärvares medgivande krävs om en fordring ska övertas av annan gäldenär.

10. Begränsning av Klarnas ansvar

Klarna är ej ansvarig för om denna verksamhet hindras direkt eller indirekt genom lagbud, myndighetsåtgärd, Force majeure eller annan händelse som står utanför Klarnas kontroll. Om avtalsvillkoren skulle komma att strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare och kreditgivare skall tillämpa vid köp/uttag på kredit av varor, tjänster eller andra nyttigheter, skall föreskrifterna istället äga tillämpning. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Klarna om Klarna varit normalt aktsam.

11. Behandling av personuppgifter

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. Klarna har rätt att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal, för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES.

Vi kan också skicka information om storleken på din utestående skuld, eller information om krediten sagts upp av oss (exempelvis om den inte återbetalats i tid), till UC AB. Den information som skickas till UC kommer att presenteras i UC:s framtida kreditupplysningar om dig, vilka är tillgängliga även för andra företag. Du kan alltid kontakta oss eller UC AB för att få reda på vilken information som delats mellan oss.

Vid en eventuell överlåtelse enligt avsnitt 9 kommer Kredittagarens personuppgifter att överföras till bl.a. förvärvaren av fordringen. Mottagaren av personuppgifterna kommer att kunna vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sin behandling av Kredittagarens personuppgifter. Klarna fortsätter dock alltjämt att vara personuppgiftsansvarig för sin fortsatta behandling av Kredittagarens personuppgifter.

I Dataskyddsinformationen hittar du mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål.

12. Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen och distansavtalslagen har Kredittagaren rätt att ångra ingåendet av detta kreditavtal. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar Klarna detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock senast löpa då Kredittagaren har fått del av detta avtal. Kredittagaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta Klarna brevledes, via e-post eller telefon, enligt de i p. 1. angivna kontaktuppgifterna. För det fall Kredittagaren väljer att utnyttja sin ångerrätt, men ändå vill stå fast vid köpet, så tillämpas de fakturavillkor som angavs vid köpetillfället. Om inget annat angavs vid köpetillfället så gäller i så fall 30 dagars kredittid. Vid eftersatt betalning av sådan faktura utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor.

13. Klagomål/Tvist

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Klarna via [email protected] eller till kundservice på telefon 08-120 120 10. Klagomål kan även lämnas skriftligt till benämnt ”klagomål” till i p. 1 angiven adress. Klarna hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är Kredittagaren missnöjd kan han även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

14. Ändring av dessa allmänna villkor

Klarna kan göra ändringar i dessa villkor som påverkar kundens betalningsskyldighet utan att i förväg inhämta godkännande från kredittagaren. Ändringarna träder i kraft två månader efter det att kredittagaren har blivit underrättad om dessa. För det fall Kredittagaren inte godkänner ändringarna så har han rätt att omedelbart säga upp avtalet genom att erlägga full betalning senast den dag som ändringarna börjar gälla. I detta fall kräver Klarna inte några andra kostnader på grund av att Kredittagaren avslutar sitt konto.

15. Information med anledning av kreditavtalet

Kontohavaren uppmärksammas på att detta kreditavtal kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin, vilket innebär att Kredittagaren noga bör överväga och planera nyttjandet av krediten. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne. Ingen extra kostnad debiteras för användandet av medel för distanskommunikation (såsom internet, telefon, chattjänst). Erbjudandet om att delbetala gäller vid köpetillfället. Erbjudandet om att omvandla sin faktura till delbetalning gäller under den avtalade kredittiden. Svensk lag har tillämpats vid utformningen av marknadsföringen. All kommunikation sker på svenska.