Integritetspolicy

Bedre Nætter ApS respekterar din integritet och vi skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicys syfte är att informera dig om hur Bedre Nætter ApS ("Bedre Nætter") "," oss "," vår "," vi ") samlar in och behandlar dina personuppgifter när du köper våra produkter och tjänster, använder våra tjänster, besöker vår webbplats, kommunicerar och på annat sätt interagerar med oss, och vi kommer att informera dig om dina rättigheter.

Vi hanterar endast dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag som vi lyder under, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådan information (hädanefter "GDPR").

Vår Integritetspolicy är indelad i ämnen. Du kan gå till det specifika ämnet nedanför genom att klicka på det eller genom att skrolla ner.

 1. VEM ÄR DATAANSVARIG?
 2. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH HUR
 3. HANTERINGENS SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND
 4. MOTTAGARE AV PERSONUPPLYSNINGAR
 5. ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART
 6. HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPLYSNINGAR
 7. SÅ HÄR UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER
 8. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

1. Vem är dataansvarig?

Den dataansvariga för aktiviteterna som beskrivs i denna Integritetspolicy är:

Bedre Nætter ApS
Søren Frichs vej 34B
8000 Aarhus C

CVR nr. 34613931

Om du frågor om Integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på e-post: [email protected]

Om du besöker våra sidor, kommunicerar eller på något annat sätt interagerar med oss på sociala medier såsom Facebook och Instagram eller andra plattformar, rekommenderar vi att du läser den specifika Integritetspolicyn som gäller och kan nås på medierna och plattformarna. Du bör vara medveten om att vi kan ha ett gemensamt dataansvar med leverantören av det aktuella sociala mediet.

2. Vilken information samlar vi in och hur

Nedan har vi angett vilka typer av personlig information vi kan samla in om dig och hur vi samlar in den. I avsnitt 3 anger vi för vilka ändamål och med vilken rättslig grund vi hanterar dina personuppgifter.

Vi kan samla in, behandla, lagra och vidarebefordra olika typer av personlig information om dig. Vi har grupperat dem och gett exempel enligt följande:

 1. Kontaktupplysningar inklusive ditt namn och e-postadress.

 2. Köpinformation inklusive (leverans)adress, telefonnummer, beställningsnummer samt vilka produkter du har köpt och upplysningar om betalningar till och från dig.

 3. Returinformationinkluderar orsak till returer, t.ex. fel storlek (kan också vara fördjupat med fritext), produktens skick, önskad returlösning (byte, presentkort eller tillbakabetalning), transport samt eventuella kommentarer i textfältet.

 4. Bytesinformationinklusive din vikt, hur länge du har haft sängen, din typiska sovställning, ditt kön, antal madrasser som ska bytas, nuvarande madrassfasthet, om du vill ha ny madrassfasthet, transport samt eventuella kommentarer i textfältet.

 5. Kundtjänstinkluderar de frågor och den information du själv uppger när du använder vår chatt, skickar oss ett e-mail, använder vårt kontaktformulär för företagskunder eller ringer till oss. Om du genomför ett köp kommer din kontakt- och köpinformation att sparas. Har du frågor om ett specifikt köp kommer det att registreras på din beställning.

 6. Mitt Kontoinkluderar kontaktupplysningar, retur- och bytesinformation som nämns ovan, samt din önskelista, garantibevis samt manualer och vägledning.

 7. Teknisk data iinkluderar din IP-adress, sessions-ID, tid, typ av webbläsare och version, tidszon och plats, språk, valuta, dina inloggningsuppgifter (om du är inloggad) samt vilken plattform du kom från och sökhistorik. Om du har ringt oss inkluderar det tid och samtalets längd.

 8. brukerdata iinkluderar information om hur du använder och interagerar med vår hemsida och sociala medieplattformar såsom Facebook, Instagram, m.fl.,

 9. Marknadsföring- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser för mottagning av marknadsföring från oss och våra partners samt dina föredragna kommunikationsvägar.


I de flesta fall får vi informationen från dig när du besöker vår webbplats eller interagerar med oss ​​på sociala medier, köper våra produkter och tjänster, registrerar dig som medlem i vår kundklubb, begär att få marknadsföring från oss eller på annat sätt kommunicerar med oss. Om du har ansökt om delbetalning kan vi få information från vår finanspartner som du ingår delbetalningsavtalet med.

När du använder vår webbplats och plattform kan vi automatiskt samla in tekniska data och användningsdata. Vi samlar in denna information med hjälp av cookies och liknande teknologi. Vi kan också få teknisk data om dig om du besöker andra webbplatser eller sociala medier som använder våra cookies. Vi använder endast cookies – förutom tekniskt nödvändiga cookies – om du har gett ditt samtycke till det. Du kan få mer information i vår cookiepolicy Cookiepolicy

3. Hanteringens syfte och rättslig grund

Vi behandlar endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Oftast kommer vi att behandla dina personuppgifter i följande fall:

 1. Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal vi ingår eller har ingått med dig, inklusive hantering av köp, leverans, reklamation, byte etc. jfr GDPR Art. 6 (1) (b).

 2. Om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet, t.ex. till följd av kraven i bokföringslagen, jfr GDPR art. 6 (1) (c).

 3. Om du har gett ditt samtycke, jfr GDPR art. 6 (1) (a).

 4. Om det är nödvändigt för att driva våra (eller tredje parts) berättigade intressen, t.ex. i samband med marknadsföring, för att kunna kommunicera med dig, tekniskt underhåll och användaroptimering av vår webbplats och produkter samt vårt berättigade intresse av att kunna etablera, försvara eller hävda ett rättsanspråk och dina intressen och grundläggande rättigheter inte går före detta, jfr GDPR art. 6 (1) (f).

Klicka här om du vill se en detaljerad översikt över vilka av dina personupplysningar vi hanterar, för att avgöra vilka av dina personuppgifter vi hanterar, för att uppnå de olika ändamålen, samt den rättsliga grund som vi baserar hanteringen på. Vi har också angett vilka våra legitima intressen är, där det är relevant och var vi har gjort relevanta intresseavvägningar. Kontakta oss på [email protected] om du vill få mer information om våra intresseavvägningar.

Vi behandlar inte känslig information om dig enligt definitionen i GDPR Art. 9.

4. Mottagare av personupplysningar

Vi kan också komma att vidarebefordra din personliga information till tredje part:

 • När det är nödvändigt för att uppfylla de mål som anges i avsnitt 3.
 • När vi enligt lagen är förpliktade eller berättigade till att dela dina personliga uppgifter till offentliga myndigheter såsom Skatteverket och rättsliga myndigheter.
 • När det är nödvändigt så att våra leverantörer kan tillverka de produkter du har beställt för hemleverans.
 • Om du köper på vår hemsida kan din betalning behandlas av en betaltjänstleverantör som är självständigt personuppgiftsansvarig.
 • Om du har en betalningsplan kan vi överföra vår rätt till att motta betalning till och dela relevant information finansieringspartners som finansierar ditt köp och administrerar dina betalningar.
 • På vår webbplats kan cookies placeras på din enhet, data samlas in och delas med tredjepart. Vi rekommenderar att du granskar vår cookiepolicy och cookieinställningar som finns tillgängliga på webbplatsen för mer information om dessa tredje parter och ändamålen för vilka data samlas in. Vi använder endast cookies – förutom tekniskt nödvändiga cookies – om du har gett ditt samtycke till det.
 • Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till alla personer eller juridiska personer som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet eller som vi går samman med.
 • När vi bedömer att det är nödvändigt att dela informationen för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, för att skydda din eller andras säkerhet, för att utreda bedrägerier eller för att svara på förfrågningar från offentliga myndigheter.

Vi lämnar personuppgifter till våra betrodda leverantörer som tillhandahåller vissa tjänster till oss, och behandlar dina personuppgifter för vår räkning och är föremål för våra instruktioner, t.ex. datahosting, underhåll av IT-system, administration av försäljning på vår hemsida, kommunikation, marknadsföring, administration av våra intressen på sociala medieplattformar, kundsupport och service, betalningshantering, leverans av produkter till dig, analys och andra tjänster. Dessa leverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till oss. Vi tillåter inte våra leverantörer att behandla personuppgifter som vi delar med dem för andra ändamål än att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till oss. Vi har ingått datahanteringsavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter.

5. Överföring til tredje part

Vi överför inte dina personuppgifter till mottagare utanför EU eller EES om vi inte har säkerställt överensstämmelse med GDPR, kapitel V.

Vissa av våra leverantörer är etablerade utanför EES, inklusive i USA, så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES. För att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade har vi sett till att säkerhetsåtgärder har implementerats som möjliggör överföringen, inklusive när Europeiska kommissionen har fastställt att det aktuella tredje landet har en adekvat skyddsnivå; eller genom att använda EU-kommissionens godkända standardavtal ("SCCs"), som tillhandahåller personuppgifter med i huvudsak likvärdigt skydd som i Europa.

Om du vill ha ytterligare information om våra datahanterare etablerade utanför EES och de säkerhetsåtgärder som fastställts för att möjliggöra överföring av personuppgifter kan du skicka din förfrågan till oss på [email protected]

6. Hur länge lagrar vi personupplysningar

Vi lagrar de personuppgifter vi samlar in så länge vi har ett legitimt syfte att lagra dem. När vi inte längre har ett legitimt syfte eller behov att hantera dina personuppgifter raderar vi dem.

Kontakt, Köp-, Retur- och Bytesupplysningar lagras för att dokumentera köp du har gjort och avtal vi har ingått, samt med hänsyn till bokförings- och skattemässiga förpliktelser i 5 hela räkenskapsår, efter utloppet av det år där köpet eller avtalet gjordes, eller den senare tidpunkten då köpesumman var betald i fullo.

Garanti

Övriga uppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer, orderbekräftelse, postningsdatum, förfallodatum, dokumentdatum och produktnummer lagras i upp till 10 år för att säkerställa att kundens orderbekräftelse är giltig och kan hjälpa kunden i ett eventuellt garantimål.

Information knuten till ”Mitt Konto”, lagras (tills du tar bort kontot eller har varit inaktiv i 5 år). Om du väljer att ta bort den kommer din inloggningsåtkomst att raderas. Du bör dock vara medveten om att vi kan bli skyldiga att lagra vissa uppgifter i upp till 5 år från räkenskapsårets slut, enligt beskrivningen ovan.

Användningsdata, marknadsföring- och kommunikationsdata, som används för att utarbeta marknadsföring lagras i upp till 2 år. Om du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföring, lagrar vi bevis på det upp till 2 år efter den senaste gången vi använde ditt samtycke för att skicka marknadsföring. Om du drar tillbaka ditt samtycke slutar vi omedelbart att skicka marknadsföring.

Teknisk data lagras i 13 månader från insamlingspunkten.

Information kan lagras under en längre tid om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om lagring är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

7. Sä här utövar du dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det kommer till hanteringen av dina personupplysningar. Nedanför är en översikt över dina rättigheter, hur du utövar dem och eventuella begränsningar.

Under vissa omständigheter har du rätt till att:

 • Begära insyn i dina personuppgifter. Det gör att du kan få en kopia av personuppgifter som vi har registrerat om dig och försäkra dig om att vi behandlar dem lagligt.
 • Be om beriktigelse av personopplysninger vi har registrert om deg. Dette gir deg mulighet for å få mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg beriktiget.
 • Begäran om rättelse av personuppgifter som vi har registrerat om dig. Det gör att du kan få ofullständig eller felaktig information om dig rättad.
 • Begär att dina personuppgifter raderas. Det låter dig begära att vi raderar eller tar bort personlig information om det inte finns tillräcklig rättslig grund för att fortsätta hanteringen. Observera att vi enligt lag är förbjudna att radera registreringar i register.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi gör på grund av våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen), av skäl som berör din speciella situation som ger dig anledning till att invända. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Begär en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det tillåter dig att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast lagra dem, till exempel om du vill att vi ska bevisa deras riktighet eller vårt syfte med behandlingen av dem.
 • Begär överföring av din personliga information till en annan personuppgiftsansvarig (även känd som dataportabilitet).
 • Om vår hantering enbart baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av hanteringen baserad på samtycket innan det återkallades.

Om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att behandla din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Du har rätt att klaga till din lokala myndighet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personupplysningar. I Sverige kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten - du kan se mer här: Sådan klager du

8. Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdateras då och då, för att avspegla de aktuella gällande juridiska kraven och vår hantering av personupplysningar. Vi uppfordrar dig att besöka vår hemsida regelbundet, där uppdaterad information om vår behandling av personuppgifter alltid är tillgänglig.

Senest uppdaterad: 01 Februar 2022